Speelbewust

WET EN REGELGEVING

De Wet op de Kansspelen (hierna wet) bevat de regels voor alle kansspelen in Nederland. Het uitgangspunt is dat alle kansspelen zijn verboden tenzij er een vergunning is verleend door de overheid.

Vrijwel elk kansspel is dan ook vergunningsplichtig met uitzondering van de zogeheten kleine kansspelen, bijvoorbeeld de bingo op de sportvereniging, en ook de promotionele kansspelen kunnen zonder vergunning worden aangeboden.

De wet bevat voor elk soort kansspel de algemene regels die zijn uitgewerkt in onderliggende besluiten (algemene maatregelen van bestuur) zoals de Beschikking Casinospelen en het Speelautomatenbesluit 2000. Hierin staan bijvoorbeeld de soorten kansspelen die zijn toegestaan en de begrenzingen.

De zorgplicht van de kansspelaanbieders is terug te vinden in artikel 4a. Deze is nader uitgewerkt in het Besluit en de regeling met de naam Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen.

De reclame die aanbieders maken, kan in strijd komen met deze regelgeving maar ook met de regelgeving die in het algemeen geldt voor reclame. Dan kan er een beroep worden gedaan op de Reclamecode en de Reclamecode Kansspelen waarin aanbieders zichzelf nadere regels hebben opgelegd.

Ook zijn er regels die organisaties zichzelf opleggen en die verder gaan dan de wettelijke vereisten, de zogeheten zelfregulering. Voorbeelden hiervan zijn de ondernemerscode en regels omtrent preventie (verantwoord spelen) bij de leden van de VAN Kansspelen Branche-organisatie.

De enige kansspelen die niet in de wet zijn geregeld, zijn de promotionele kansspelen. Deze zijn vervat in een gedragscode waarvan de regels overigens wel afdwingbaar zijn door de toezichthouder.

De verschillende soorten kansspelbelasting die aanbieders dienen te betalen, zijn geregeld in een aparte wet, de Wet op de Kansspelbelasting.

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit, de toezichthouder op de kansspelaanbieders, vindt zijn wettelijke basis in de wet. Het beleid rond kansspelen is onder het huidige kabinet als volgt.

Het kabinet  - Rutte II heeft in 2014 gekozen voor een kansspelbeleid waarin de doelstellingen van het kansspelbeleid niet meer worden bereikt door het aanbod te beperken maar door strikte vergunningsvoorwaarden op te leggen en strenge handhaving door de Kansspelautoriteit (Ksa) mogelijk te maken. Hiermee is een volgende stap gezet in de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid.

De doelstellingen van het kansspelbeleid zijn:   

1. Voorkomen van kansspelverslaving

2. Consumentenbescherming

3. Het tegengaan van fraude en overige criminaliteit 

Andere stappen die de regering zet in het kader van de modernisering van het kansspelbeleid zijn het toestaan van kansspelen via internet.  Een wetsvoorstel hiertoe is in de zomer van 2016 in de Tweede Kamer aangenomen. Invoering is voorzien per 2017 op voorwaarde dat het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. Een volgende stap is de privatisering van Holland Casino op zijn vroegst in 2017 en het vergroten van de slagkracht van de loterijen door het verplichte afdrachtspercentage aan goede doelen terug te brengen van 50 naar 40%. Klik hier voor een korte beschrijving van de stappen in het moderniseringsbeleid.